2019-05-08T13:30:00+01:00
Countdown to Beijing

Grand Final - Beijing, China

Canada
Coach: Nolan Thiessen
Norway
Coach: Thomas Loevold
Canada
Coach: Scott Pfeifer
United States
Coach: Phill Drobnick
Switzerland
Coach: Sebastian Stock
Russia
Coach: Vasily Gudin
China
Coach: Wei Zhang
Partners